25 Eylül 2016 Pazar

Teknoparklar Mevcut DurumuTeknoparklar Mevcut Durumu(2011 - Savunma Sanayii Odağında)
 • bilginin insanlığın yararına olacak şekilde pratik amaçlar için uygulanması bilimi (ve bu pratik amaçlar bugün güçlü ile zayıf arasındaki farkın ana kaynağı hâline gelmiştir.)
 • ... teknoloji, insan amaçları için doğanın manipüle edilmesine ilişkin bilgiler...(Bilimsel bilgi özellikle son birkaç yüzyılda teknolojinin ana kaynağıdır)
Küresel pazarda teknolojiye hâkimiyet olgusu büyük önemi sahip.      ...günümüz yüksek teknolojiye sahip ve küresel rekabet gerektiren ürünlere odaklı şirketler için teknoloji tek başına yönetilebilir bir seviyede değildir, değişim hızı artıkça bu yüksek teknolojiye tek başına sahip olmak da zordur! Şirketler, kendi içlerindeki bazı yetenekleri, bazı dış kaynak yetenekleri ile birleştirerek bu yönde önlem alırlar. Özetle bu dış kaynaklar,
 • Üniversiteler,
 • Araştırma örgütleri,
 • Aynı sektörden şirketler,
 • İlgili /tamamlayıcı sektörlerden şirketlerdir.
 • Ankara ili savunma sanayisi için küme özelikleri taşıyan bir il konumunda olması,
 • Savunma ürünlerinin tedarikçisi konumunda olan kamu kurumları ile ODTÜ ve Bilkent üniversitelerinin yıllardır sürdürdüğü iş birlikleri ile savunma sistemleri konusunda belirli bir olgunluk düzeyinde olması
 • Türkiye’nin ilk teknoparkı (1997) ODTÜ Teknopark içerisine yerleşen firmaların büyük bir kısmının savunma sistemleri üzerine faaliyet gösteriyor
 • Bilkent Cyberpark da, savunma sistemleri konusunda kısmi faaliyet gösteren, ODTÜ Teknopark ve tedarik makamları ile yakınlığı olan, savunma sanayisine teknoloji sağlayabilecek bir teknoloji geliştirme bölgesi,
 • Türkiye’de bu iki teknopark dışındakş Teknoparklara yerleşmiş savunma sanayisi firmaları oranın % 15–20 civarında,
 • İlgili teknopark içerisinde teknoloji transfer faaliyetinin temel eylemi olan iş birlikleri konusunda “sanayi (firma)-üniversite, firma-firma ve firma-devlet” iş birliklerinin mevcut durumu tespit edilmeye çalışılmış,
 • İşbirliği seviyeleri ile sebepleri arasında bağlantılar kurulmuş,
 • Tüm paydaşlar için iş birliğini arttırıcı literatüre ve alan görüşmelerine dayanan önerilerde bulunulmuş,
 • Düşük seviyeli iş birliklerinin kaynakları için açık uçlu soru yönteminden faydalanılmıştır.
Yapılan araştırma, analiz ve değerlendirmeler sonucunda…      … Türkiye’deki teknoparklar arasında en iyi teknoparklar olarak değerlendirilebilecek ve yine ülkenin en iyi üniversitelerinin yanı başında bulunan bu teknoparklar içerisinde, savunma sanayi firmalarından elde edilen teknopark içi iş birliği seviyelerinin, işlerin yolunda gitmediğinin göstergesi niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.

Ayrıca üniversitelerin Ar-Ge potansiyelinden firmaların çok düşük seviyede yararlanması bulgusu, teknopark içerisinde ortaya konmuş olan düşük seviyede ürün bulunma sonucunu açıklar niteliktedir.
    ... tespit edilen bazı temel problemler şu şekilde özetlenmiştir:
 • Teknopark içerisinde ara yüz kurumlarının azlığı/yokluğu ve aktörler arasında eş güdümün sağlanamaması,
 • Teknopark içerisinde danışman kuruluşların azlığı/yokluğu,
 • Üniversitelerin yönlendiriciliğinin ve sahiplenmesinin yeterince olmaması,
 • Üniversitelerin başarı ölçütlerinde teknopark çıktılarının kullanılmaması,
 • Kamunun katılımcılığı ve yönlendiriciliğinin yeterince olmaması,
 • Firmaların yeterince disiplinler arası yöneticilere sahip olmaması (Teknoloji Yöneticileri gibi)
 • Kurumlar (Üniversite-Kamu-Özel Sektör) arası kopukluk ve anlayış farklılaşması,
 • Verilen teşviklerde iş birliği kriterinin mevcut olmaması…


From: Mehmet ZAİM Sent: Tuesday, July 26, 2016 10:28 PMTo: Can ERELSubject: RE: Tesekkür - Ilave Gorus (TEKIM) - Teknoparklar Mevcut Durumu (2011 - Savunma Sanayii Odaginda)
 • http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1513-teknoloji-transfer-ofisleri-destekleme-programi
 • http://www.usimp.org.tr/
Selamlar,Mehmet Zaim
From: Ali KılıçSent: Tuesday, July 26, 2016 6:43 PMSubject: Re: Teknoparklar Mevcut Durumu (2011 - Savunma Sanayii Odağında) 
Sayın Can bey, güzel yorumlarınız ve özetiniz için çok teşekkür ederim.
Ali KılıçDr.Alb.Teknoloji Yönetimi AD.KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü Teknoloji Yönetiminde doktora öğrensileri Ali KILIÇ ve Ümit AYVAZ imzası ile "Savunma Bilimleri Dergisi" Kasım 2011 (Cilt 10, Sayı 2, 58-79) sayısında yayınlanan savunma sanayii odağında "Üniversite-Sanayi-Devlet İşbirliğinin Sağlayıcısı Olarak Teknoparklar ve Teknoloji Transferi İşbirliklerinde Mevcut Durum" başlıklı 2011 yılına ait bir araştırma sonucu makalesini henüz okudum; kopyasını da başlığa tıklanarak erişilebilecek şekilde sunuyorum.

Orta gelir tuzağından kurtulmak için alınan endsütriyel önlemleri düşünüp değerlendirirken 20 yıla yakllaşan bazı uygulamalarında başarımlarını net olarak ortaya konulması açısından ilginç gelen bazı noktalardan derlediğim notlarımı takip eden bölümde özetledim.

Var ise güncelleme değerlendirmesi, ilave önerisi olanlar var da paylaşılır ise memnun olur, yararlanırım.


Özet Not - “Üniversite-Sanayi-Devlet İşbirliğinin Sağlayıcısı Olarak Teknoparklar ve Teknoloji Transferi İşbirliklerinde Mevcut Durum”
Teknoloji,
veyaBugün teknoloji üretme konusunda en gelişmiş ülkeler incelendiğinde, bu tür yetenek birleştirici iş birliklerinin belirtilen aktörler arasında çok iyi seviyede uygulandığı ve özellikle teknoloji transfer ara yüzlerinin de sistemde yer aldığı görülmektedir.
Asıl olan ve bugünün sorunu "İŞBİRLİĞİ" kapasitesi ve bunu gerçekleştirebilme kabiliyetidir!
Teknoparklar teknoloji transferine (TT) dönük “Üniversite-Sanayi-Devlet” iş birliğini arttırmak için çözüm olarak gösterilen alanlardır. Bu genel kabul ile, yüksek teknoloji altyapısı ve özgün ürün geliştirebilme becerisi hedefleyen firmalar için teknopark içi iş birlikleri, ihtiyaç duyulan teknolojilerinin transferinde asıl yöntem olarak düşünülmektedir.
Bu esaslarla, savunma odaklı bu araştırmanın yapıldığı 2011 yılındaki zaman diliminde,
olması nedeni ile  konu araştırmada,
 “ODTÜ Teknopark ve Bilkent Cyberpark’a giriş yapmış savunma sanayi firmalarının teknoloji transferine dönük iş birliği uygulamalarının sıklık düzeyleri nelerdir?
sorusuna cevap aranmıştır…
    …bu araştırma sorusunu cevaplamak için,
Her iki üniversitenin de sahip olduğu altyapı imkânlarının çok iyi seviyede olması ve teknopark yasal mevzuatının (4691 Sayılı TGB Kanunu) bu imkânlardan firmaların yararlanmasına cevaz vermesine rağmen, bu denli düşük seviyede uygulamalar birtakım problemlere işaret etmektedir.Yukarıda maddeler hâlinde ortaya konulan sorunlar incelendiğinde en temel sorunun, iş birliği için gerekli olan profesyonel aracı kurumların yetersizliği olarak görünmektedir.

 
NOT :Zaman çinde değişimi merak ediyordum; birkaç saat sonra bu merakıma yönelik iki mesaj aldım:


Can Bey,
Ben öncelikle değerlendirmenin yapıldığı yıldan bu yana olan gelişmeleri hatırlatmak istedim.
Örneğin üniversite-sanayi işbirliği ve bu bağlamda teknoloji transfer faaliyetleri önce ÜSAM’lar, daha sonra 1513 destek programı ile TTO’lar bünyesinde kurgulanmış, bunun yanında teknoparklara (resmi adıyla TGB’ler) TTO kurma olanağı verilmiş.
Destek programlarının amacı, desteklenen faaliyetler ve bu kapsamda faaliyet gösteren TTO’ların elde ettikleri çıktılar konusunda istatistiki anlamda hemen verebileceğim bir veri seti elimde yok.
TÜBİTAK tarafından yayımlanan istatistikler bu konudaki merakları ne kadar giderebilir emin değilim.
Ortaya çıktıkça iyi uygulama örneklerini TTO ve TGB’lerin kendi sayfalarında yayımladıklarını görüyorum.
Diğer yandan destek programların “etki analizinin” yaptırılması konusundaki çalışmaların BSTB ve TÜBİTAK bünyesinde sürdüğünü biliyorum.
Bendeki özet bilgi şimdilik bunlar.

Doktora tezimden türettiğim bu makaleden sonra teknoparklar ve savunma sanayi konusunda 3 yüksek lisans tezi yaptırdım. Sonuçlar çok benzer çıktı.
Ayrıca aynı konularda makaleler ve uluslar arası bildiriler hazırladım.
Ortaya koyduğunuz özet hepsine cevaz verir nitelikte.
Türkiye'de ilk 100 firmanın hedeflerini ortaya koyan Vizyon bildirilerini içerik analizi ile inceledim makale yaptım. Sonuç yine aynı...
İŞ BİRLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURAMIYORUZ!
Kurumsal ArGe Merkezleri genel yaklaşım dokümanını oluşturdum. Her sayfasına ÜNİVERSİTE SANAYİ VE DİĞER ARGE KURUMLARI İLE İŞBİRLİĞİ YAPILACAKTIR ifadesini koydum.
Niyetimiz iyi uygulamak sorumluluğumuz.
Bu ülke hepimizin.
Saygılar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder